Skip to main content
Budapest ostromára emlékezve egy egyedülálló összeállítással készültünk, amelyben végigkövethetik, hogyan élték át a BTM (azaz akkor Székesfővárosi Múzeum) intézményei 1944–1945 rendkívüli telét. Sorozatunk gerincét egy különleges, szubjektív forrás adja, amit a Múzeum egykori alkalmazottja, Virágh Antal készített, és amelyben részletesen számol be arról, hogyan élte meg családjával a Budai Vár ostromát a Halászbástya falai között. A részletek itt-ott utalnak arra a heroikus feladatra is, hogyan igyekeztek megóvni a Székesfővárosi Múzeum itt elhelyezett műtárgyait – lelkiismeretességüknél fogva sikeresen. A gépelt kézirat közel 200 oldal, és bár nem egy egybefüggő emlékirat, viszont izgalmas történetekkel színesíti ismereteinket a Múzeum akkori mindennapjairól. A visszaemlékezés szövegét szöveghűen közöljük.

De ki is volt Virágh Antal és mi köze van a Budapesti Történeti Múzeumnak a Halászbástyához?

Virágh Antal igazolványa 1941-ből. BTM Adattár

Virágh Antal (1906–1986) 1927-ben került a Budapesti Történeti Múzeum jogelődje, a Fővárosi, majd Székesfővárosi Múzeum kötelékébe, és 40 éven keresztül dolgozott a Halászbástya Kőemléktárban, majd az ebből kialakult Vármúzeumban altisztként. Nemcsak itt dolgozott, hanem családjával a Halászbástya toronylakásában is lakott – életük összefonódott a múzeum mindennapjaival békeidőben és Budapest ostromakor egyaránt. Nyugdíjas évei során sem vesztette el a kapcsolatot a Vármúzeummal, továbbra is részt vett a Múzeum életében. Így merült fel a gondolat Németh József akkori főigazgató-helyettesben, hogy megkérje, írja meg emlékeit a Múzeum történetéről. Az „Ahogy én láttam” című visszaemlékezés 1979–1981 között született, és egy egyedi, szubjektív forrása Múzeumunk 1927–1967 közötti időszakának.

A Virágh család a Halászbástya előtt

A Középkori Kőemléktár története

A Vármúzeum elődje a Halászbástya északi tornyában 1932-ben megnyitott Középkori Kőemléktár volt. Amikor 1902-ben a Halászbástya építésekor előkerültek a középkori domonkos templom és kolostor maradványai, Kuzsinszky Bálint, a Múzeum első igazgatója azonnal élt a lehetőséggel, és igyekezett megszerezni a Fővárosi Múzeum számára az előkerült sírköveket. Emellett a Fővárosi Tanács felé támogatta Nemes Antal plébános 1905-ben felterjesztett javaslatát, miszerint a Halászbástya nagy saroktornyában múzeumot alakítsanak ki a budai és a budavári kőemlékek elhelyezésére. Sok hányattatás után 1932. június 28-án került sor a megnyitóra, ahol a kor prominens szereplői közül megjelent többek között József Ferenc főherceg és Bárczy István államtitkár is. A Halászbástya Középkori Kőemléktár volt a BTM Vármúzeum elődje, ebben az időszakban indult meg a középkori emlékek rendszeres kutatása is 1931-ben Garády Sándor vezetésével. Vas Zoltán polgármester 1945-ben, a második világháború befejezése után jelölte ki a Szentháromság utca 2. alatti régi budai Városháza épületét a Halászbástyán lévő Középkori Múzeum elhelyezésére. A Halászbástya Kőtár 1966-ig létezett, utána éttermet alakítottak ki a helyén.

A Halászbástya Kőemléktár kiállítása, 1944. BTM Adattár

A Halászbástya Kőemléktár kiállítása, 1944. BTM Adattár

A Halászbástya Kőemléktár kiállítása, 1944. BTM Adattár

1944 utolsó napjaiban az ostromló szovjet hadsereg megkezdte a pesti oldal elleni támadását. A nyilas hatalomátvételt követően a magyar hadvezetés önkéntes csapatokkal igyekezett kiegészíteni a súlyos veszteségeket szenvedő alakulatait. Ilyen hungarista szabadcsapatot szervezett a visszaemlékezésben említett Prónay Pál. A fehérterror hírhedt szabadcsapat-vezére, az ekkor már 70 éves Prónay előbb 1919-ben, majd 1921-ben a rövid életű Lajtabánság védelmére szervezett önkéntes csapatot. Budapest ostroma idején a reaktivált Prónay-különítmény elsősorban Buda védelmében vett részt.

Honvéd tárcanaptár, 1944. BTM Kiscelli Múzeum

„Így, 1945 január első napjaiban (sajnos pontos napot, dátumot nem tudok írni) tömött hátizsákokkal megjelentek a Várban a Prónai-különítmény csapatai is. Ez a banda először a Halászbástyán, a Kőtárban a földszinten és a pincében akart beszállásolni, De nem sikerült nekik. Részben a mi erélyes fellépésünkkel hárítottuk el ezt a veszélyt. Először minket akartak a múzeumból kizavarni és erélyesen szólt a Prónai fővezér rám, hogy maguk mit keresnek itt? A kérdésre mi is megadtuk a választ és visszakérdeztünk. »Hogy mit keresnek maguk itt? Ez múzeum, a főváros egyik legszebb középkori gyűjteménye van itt elhelyezve, főleg kövek, itt maguk nem szállásolhatják el magukat. Ők tovább okoskodtak és azt kérdezték, hogy mi hol lakunk? Mi itt lakunk a családommal együtt a pincébe« – válaszoltam. Nekünk itt a helyünk! Erre a Virág néni vette át a szót és a húga (aki az ostromot itt élte át velünk a Halászbástyán) mondván: kótródjanak ki innen és keressenek maguknak máshol szállást. És ha olyan nagy hősök, hogy az ablakból és parkból lövöldöznek a felettünk átrepülő szovjet gépekre, menjenek le a Vérmező útra és a Margit körútra, a frontra és ott hősködjenek. Ezt mondta ijedtében és félelmében a fővezérnek a feleségem. Én rajtam hideg futott végig és verejték ütött ki, hogy most mi lesz! (mert akkor az emberi élet igen olcsó volt!) De a Prónai fővezért hidegen végignézett bennünket sarkonfordult és elment. Utána a szedett-vedett katonái is. (Külön leírom, hogy ezek között volt mindenféle ember, Volt postás, rendőr, tűzoltó, beszkárt vill. és egyéb egyenruhás, több civil és paraszti gúnyába öltözött hős.) Ezek akartak minket a pincéből kitenni! Ennél az ügynél szintén szerencsénk volt! Amikor ez történt a halászbástyai nagy toronyban német megfigyelő-állás volt telefonnal. És gondolom, hogy emiatt is távoztak el szó nélkül.”

Szovjet propagandaplakát, 1944. BTM Kiscelli Múzeum Plakátgyűjtemény

Szovjet propagandaplakát, 1944. BTM Kiscelli Múzeum Plakátgyűjtemény

1945 januárjának első napjaiban még a főváros elővárosi zónájában zajlottak a harcok, de az ostromgyűrű napról napra szűkült össze mind a pesti, mind a budai oldalon: január 5-én a szovjet csapatok már Zuglóban és Kőbányán folytatták a hadműveleteket. Eközben a Halászbástya lakóinak életét továbbra is a Prónay-különítmény „kellemetlenkedése” határozta meg. Lássuk, hogy élte meg ezt az időszakot Virágh bácsi és családja!

„A volt régi Pénzügyminisztérium épületének a hátsó részében, mely a Duna és Halászbástya felé néző ablakaival megfelelt nekik, mert mint mondták, innen jó kilövés van. És egy pár napig csinálták is ezt a hősködést, az ablakon lövöldöztek ki a szovjet repülőkre, pisztoly és karabélyokból, valamint egy, két géppisztolyból is. Az épület mellett lévő német ágyú legénységének ez nem tetszett, mert a lövöldözést meghatározó épületet, vagyis a volt Pénzügyminisztériumot, ami abban az időben nem ezt a célt szolgálta (hanem Állampénztár és áll. Illetmény-hivatal volt) mind gyakrabban és sűrűbben támadták a szovjet gépek. És úgylátszik az álcázott német ágyúkat is felfedezhették, mert egyre sűrűbben bombázták a Halászbástya és a fent említett épület környékét és egyre nagyobb lövedékek és bombák estek le a környéken. Még néhány napig tartott a Prónai csoport kellemetlenkedése. Továbbra is kijött egy-egy emberük a Múzeum előtti parkba és lövöldözött pisztollyal az alacsonyan repülő szovjet gépekre.

Azért szórták azután azt a sok bombát a környékre és a Rózsadomb felől aknazáporral árasztották el a Halászbástya környékét. Végre úgylátszik az előttelévő napokban, a környék teljes felderítése után, a szovjet vadászgépek és bombázok, féloldalra billenve, végig géppuskázták a környéket. A körülöttünk lévő parkot, az épületek ablakait és mindent, ahol csak mozgást láttak. Megtisztították és elnémították a templom két oldalánál felállított gyorstüzelő, négycsövű, páncéltörő ágyúkat is. Később hallottuk, hogy az épületbe beszállásolt és ezt a sok pusztulást okozó Prónai-féle bandát, a német katonák távolították el, a Budát védő, német tábornok parancsára. Ugyanakkor a Budára átjövő és ittrekedt magyar zászlóaljakat is leszerelték. Fegyvereiket elszedték. És a magyar katonákat csak barrikádok építésére és drótakadályok és tankcsapdák építésére használták fel.”

Szovjet katonák Budapest ostromakor, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemén

Szovjet katonák irányítják a forgalmat a Kálvin téren, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Légvédelmi fényszórók világítják meg az eget a budai Vár felett egy légoltalmi gyakorlat alkalmával, 1938. Inkey Tibor felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Bár a frontvonal január elején még messze volt a Vártól, a védők már megkezdték az előkészületeket a végső harcokra. Ennek – ahogy azt Virágh Antal visszaemlékezéseiben olvashatjuk – a múzeumi műtárgyak is kárát látták.

„Tulajdonképpen ekkor kezdődött a múzeumi kövek kihordása és a halászbástyai Kőtárból. Sajnos, a felsőbb parancsra leszerelt és a Várban rekedt magyar katonák végezték el ezt a munkát. Ők hordták széjjel a magyar nemzet történelmi köveit, a Vár egész területére, az esztelen védekezéshez. Mert a felszabadulás után 1945-ben még a Dísz-térről is hoztunk vissza a kiállított bástyai kövekből néhány darabot. És ezt a nehéz munkát a Mátyás templomba bekötött és megkímélt lovak helyett, a magyar katonák húzták és tolták megrakva, múzeumi kövekkel, az amúgyis nehéz német trénszekereket, a kijelölt helyekre. Szerencsére a kövek nagyrészét, nem vitték túl messzire, a két pénzügyminisztérium között rakták le, a Szentháromság térre vezető út lezárására. Megemlítem ezzel kapcsolatban, hogy (és ezt az aljasságot a német parancsnokság terhére írom) akkor már a Vár területén sok romház és ledőlt fal volt, amiből a barrikádokat felépíthették volna, a múzeumi kövek elhordása nélkül is. tudtak volna köveket és téglát hordani máshonnan is.”

De sajnos, nem az utóbbit választották. És nem a ledőlt falak köveit használták fel, hanem a Kőtár műemlék-köveit hordták el a Halászbástyáról. Egyrészét pedig a Pest felé néző ablakok nyílásaiba rakták ve és lőrést biztosítottak maguknak, emögül lövöldöztek a pesti Dunapartra. Az eredmény nem volt nagy, inkább csak nagyzolás és német önteltség, gőg a részükről. A náluk lévő fegyverek egy részének a golyói sem értek el a Dunapartig. Vaktában lövöldöztek, céltalanul, hogy a zűr minél nagyobb legyen.

Ezt a műveletet később abbahagyták és egy-két napra elcsendesedett ismét a környék. Lehet, hogy mindezt felsőbb parancsra tették, mint annakidején a Prónai csoportot is elnémította a szovjet légierő támadása. Mert a gépek ismét megjelentek és megismételték támadásukat. Kisebb bombákkal, de ugyancsak megszórták a környéket. A gépek féloldalra fordulva újból és újból végigpásztázták az utcákat és így a németek sem lövöldöztek ezután. De nem szabadultunk meg még most sem, a műemlékkövek széthordását végző magyar katonáktól, akiket akkor már a német hadvezetőség úgy kezelt, mint a munkaszolgálatosokat. Német katona volt mellettük, dirigáltak nekik. Mi szaladoztunk fűhöz-fához, hogy leállítsuk ezt a folyamatot. Magyar katonatisztet akkor már nem lehetett látni, legfeljebb egy-két Árpádsávos, karszalagos nyilast, akikhez nem is mertünk panaszra menni, A német tiszteknek is, nem egyet kettőt megszólítva és tört németséggel elpanaszoltam. Volt, aki meghallgatott, volt, aki csak legyintett egyet, amikor elmondtam a mondókámat és otthagyott faképnél. De a válasz mind egyformán hangzott és elég rövid volt: ’Ja, ist Krieg – ist Krieg!’.”

Szétlőtt légvédelmi ágyú a Halászbástyánál. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A romos Szentháromság tér a Mátyás-templommal. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A budapesti Duna-hidakat a német és magyar csapatok már 1944 novemberében előkészítették egy esetleges robbantásra. Miközben november 4-én a Margit-híd pesti útpályája – máig tisztázatlan okokból, a robbanótöltetek felhelyezése közben – a hétvégi csúcsforgalom idején berobbant, számos katonai és civil áldozatot követelve, a többi dunai átkelőt csak január 15. és 18. között robbantották fel a németek. A Dunába robbantott hidak szomorú látványáról így emlékezett meg a Halászbástya lakója:

„1945. január 18-án a hajnali órákban, amikor a német csapatok utolsó egységei is átjöttek a hidakon, szív és lélektelenül lerobbantották azokat, Pestet és Budát összekötő gyönyörű hídjainkat! […] Ellehet képzelni, a mi fájdalmunkat, amikor reggel kinéztünk az óvóhely ablakain és láttuk a hidak roncsait, a vízbehullva és a Dunát hidak nélkül látni! Sírva fakadtunk mindnyájan, akik ezt láttuk, olyan borzasztó látvány volt. Mert akkor mi már 18 éve, hogy a Halászbástyán laktunk. […] Nagy sebet ejtett lelkünkben ez a látvány, amit 1945. január 18-án láttunk. A lerobbantást is láttuk és hallottuk. Ugyanis előtte nagy csend volt és kinéztünk a Dunára néző légóajtón, de csak egy fényvillanást láttunk és utána nagy dörrenést hallottunk.

Az elszomorító látvány, csak reggel, amikor kivirradt, azután a hosszú álmatlan éjszaka után bontakozott ki előttünk igazán! Kifejezni azt az érzést nem is lehet, amit ez a látvány idézett fel bennünk. Amikor ez a látvány elénk tárult, helyünkről mozdulni sem tudtunk. Sokáig ott álltunk és aggódva néztünk és gondoltunk az eljövendő napokra. Feljöttünk a bástya folyosójára, mert 18-án aránylag csend volt és előzőleg az ablakokat a Duna felé, a mi köveinkkel rakták be a magyar katonák a németek parancsára.

Legnagyobb örömünkre nagyon sok vári ismerőssel és lakóval találkoztunk ott a folyosón, akik szintén kihasználva a csendet, kilopóztak a Halászbástyára, Mert a nagy robbanást hallva hajnalban, sejtették, hogy mi történt. Együtt sírtunk és szidtuk ezeket a barbárokat, akik országunk és szép fővárosunk tönkretételével, esztelenül és makacsul folytatták a harcot, a szovjet túlerővel szemben.”

A lebombázott Erzsébet-híd Buda felől, a pesti oldalon a romos Belvárosi és görögkeleti templommal. Előtérben a budai hídfő maradványa, 1945. Manninger János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A felrobbantott Lánchíd a romos királyi palota látképével, 1946 tavasza. Szöllősy Kálmán felvétele, BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Pest elfoglalását Budán egyhetes harci szünet követte. Mindenki az ostrom következő, végső fázisára készült. A civil lakosság igyekezett biztonságos helyet keresni. Virágh Antal közvetlen közelről élhette meg azt a sok szenvedést, ami ekkor várt a polgári lakosságra. Visszaemlékezésében így ír a Buda ostromát megelőző napokról:

„Az igazi szenvedés tulajdonképpen a Várban és környékén igazán, most kezdődött el. Mert 1945 január 16-17-18-án éjjel ürítették ki Pest területét és jöttek át Budára a német egységek maradványai. Ezekkel lett újból feltöltve a Vár és környéke. Főleg a Vár, amúgyis zsúfolt területe, az óvóhelyek biztonsága miatt. Ide siettek a pesti oldalról menekült gazdagabb polgári lakosok is családostul. És elég nagy pénzeket fizettek egy-egy óvóhelyért, ahová beengedték, illetve befogadták őket, egyes házak pincéibe. Nagyon sok ház légóparancsnoka megszedte magát ilyesmiből.

De az igazi szenvedés, főleg a polgári lakosságra, a pesti oldalról, a németekkel együtt átjött, a Fővárosban maradt nyilasok gyülevész csoportjai. Ezeknek a viselkedése még túltett az SS katonákon is. Házról-házra, pincéről-pincére felfegyverezve jártak és összeszedték a férfiakat. Szerencse volt annak idején az a rendelkezés, hogy a háziurakat kötelezték arra, hogy pincéjükből átjárókat készítsenek. Egyik ház pincéjéből, a másikba szabvány szerinti átjáró-nyílást kellett csináltatniok. Mindenesetre ez bombázáskor előforduló házleomlás stb. veszélyre és menekülésre volt szánva, arra az eshetőségre, ha a vészkijárat is rom alá került volna. Akkor a szomszéd ház pincéjén keresztül tudjanak menekülni. Most a nyilasok elől a férfiak ezeket az átjárókat használták és nagyon sokan meg is menekültek. Mert akkor már a Várban leszerelt magyar katonák közül sokan civilruhát szereztek és a pincékben meghúzódva várták a háború végét. És sok családtag is bujkált, akik vagy megszöktek a katonaságtól, vagy nem mentek vissza. Tudok olyan esetről is, hogy főhadnagyi rangja volt az illetőnek és egész ostrom alatt nőiruhában járt és még az utcári [utcára] is kimerészkedett hírekért. Persze azután jött egy újabb parancs, a katonaszökevényekre vonatkozólag, fejbelövéssel fenyegetve mindenkit, aki időben nem jelentkezik. Azok jártak jól, akik biztos helyen meghúzódtak. Akit elkaptak, csoportokba gyűjtötték őket és a Bécsi-kapuig elkísérve, kezükbe nyomtak egy-két kézigránátot és elindították őket a Várfok és Ostrom utcán keresztül, az elsővonalba, a biztos halálba.

Ez a vonal pedig a Vérmező-út és Margit körút volt (A Krisztinai 14-es posta-központ már szovjet katonák kezén volt és a Pálfy-téri hidász-laktanya is) Ezeket az embereket hátulról a német katonák kísérték figyelemmel. És menniök kellett!

[1945. január 18-a után] … nagyon megsokasodtunk ideát. Főleg a Vár területén emelkedett a létszám többezerre. Erre a területre, főleg az óvóhelyek voltak a csábítók, főleg a polgári családok siettek ide az ittlévő óvóhelyekre, saját és gyermekeik biztonságát tartva szemelőtt. Félelmetes csend volt ezen a napon a budai oldalon. De a pesti oldalról sem hallottunk semmit, csak itt-ott egy-egy puskalövést. Szép, napsütés volt azon a napon, mégis féltünk még kimenni is a levegőre. Féltünk! Mert éreztük, hogy valami történni fog nemsokára, annyira szokatlan volt ez a csend. Egy cserép, ha leesett a templomról. vagy egy-egy tégla. az öreg pénzügyminisztériumról. már összerezzentünk minden zajra. Pedig tudtuk jól, hogy az előző bombázáskor kilazult tégla vagy cserép esett le, mégis némán néztünk egymásra, azt néztük, ki ijedt meg legjobban, és hol kell csillapítani! Félelmünk már nem volt alaptalan, mert 1945. január 19-én, nagy repülőtámadás érte a Várat és környékét. A Vízivárost, Krisztinavárost, Tabánt, a Gellérthegyet és a Délipályaudvart és környékét.

Nem mertünk a pincéből feljönni, még a német katonák is behúzódtak az óvóhelyre, így nem tudtuk, hogy mennyi és milyen gépek vettek részt ebben a támadásban, ami kb. 2 óra hosszat tartott. Nagyonsok bombát dobtak le a Vár területére és a környékére. Akkor gyulladt ki a Külügy-Honvédelmi minisztérium, vezérkari épület, Várszínház, a Miniszterelnöki palota, a királyi palota is több helyen égett. Kigyulladt mellettünk a régi pénzügyminisztérium is (akkori állampénztár és Illetményhivatal volt már!). Égett sok lakóház is a Várban és a Vízivárosban is, az óvóhelyről az ablakon át láttuk a sok tüzet. Azután hallottuk, hogy nagyobb bombát nem túl sokat dobtak le, de annál több légiaknát és gyújtóbombát. Mert akkor már a frontvonal a Pálfy tértől (ma Bem József tér) kiindulva, a Margit körúton, a Vérmező úton, a Kékgolyó utca, a délivasút, a Gellérthegy kiszögelésével, volt csak a németek kezén.”

Menekülők a Visegrádi és a Katona József utca sarkán Budapest ostromakor, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A romos Szent György tér a miniszterelnökségi palota romjaival, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Il-2 Sturmovik típusú szovjet csatarepülők Budapest ostromakor, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Bár az utcai harcok még nem érték el a Várat és környékét, a szovjet bombázások nem kímélték a Várhegy lakóit. Virágh Antal a folyamatos légitámadások közepette az emberi szenvedés mellett a műtárgyak pusztulásáról is megemlékezett:

„Kb. 10 órakor délelőtt újból sok tűz keletkezett a Várban és környékén. A mellettünk lévő régi Pénzügyminisztérium, ami már 19-én is égett, az újabban ledobott gyújtóbombáktól még nagyobb lángokkal égett. Itt külön megemlítem, hogy ennek az épületnek a poncéjében 3000 sebesült német katona volt. Az épület északi részén (ahol előbb a régi időkben a páncéltermek voltak, akkor itt őrizték a Nemzeti Bank aranyrudait, illetve a pengő aranyfedezetét) itt rendeztek be egy ideiglenes, operálásra is alkalmas műtőt, ahol a sebesült lábakat kezeket eltávolították. És ezeket mind a Halászbástya felőli részen, a földszinti, boltíves helyiségekben helyezték el. Sőt a halottakat is! Nem egy, és nem két végtagot még az utcára is kidobtak. Most azután, hogy az épület kigyulladt, ezek a hullák is elkezdtek égni, mert az a sok akta és különböző nyugták, papírok is kigyulladtak. ki tudja mennyi német katona hullája volt ott, egymásra rakva és mind égett. […] Amikor ez az épület kigyulladt és ezek az emberi testek és végtagok égni kezdtek és a közeben lévő Halászbástya pincéjébe ez a szag beáramlott, mi akik ott éltünk tizenketten, még egy hat hónapos kicsi is. kb. egy hétig, mit szenvedtünk! Az oda betelepült német katonák kimenekültek, de sajnos mi ott kellett, hogy szenvedjünk, mert az értékes anyagot, amit ránk bíztak nem mertük otthagyni. Nagyon veszélyes volt, de kénytelenek voltunk ablakot nyitni, a Hunyadi szobor ill. út felé. Így átvészeltük ezt az időt is.

Utána pár nap múlva hó esett és ez oltottal el a tüzet is. De az el nem égett emberi maradványokat az ablakon keresztül kidobálták a Halászbástya felé a romokra. Csak a felszabadító hadsereg vezetőinek intézkedésére egy-kettőre eltakarították, eltemették a bombatölcsérekbe ezt a sok halottat. …És a nagy bombázás után a németek sem bővelkedhettek az élelemben. Mert, amit a repülő-uszályok hoztak lőszert és élelmet, az édeskevés volt. Nemcsak a kenyér, de még a lőszer is.

Mert január 20-ika után már alig lőttek az ágyúikkal a Várból kifelé. Annál többet kaptak ők és sajnos mi is a Rózsadombról és a pesti oldalról. Előzőleg a Múzeum köveit hordták ki és mert megkezdődött a Kőtár földszintjén a sírköveket körülvevő homokzsákok kihordása is. Sőt a földszinten összerakott rómaikori ládák kihurcolása az ágyúk kerekeinek védelmére, hogy szilánk ne érje a gumikat. És mink ott álltunk és végignéztük tehetetlenül, ezt a barbár munkát. Szemünk láttára öntötték ki az Aquincum-i emlékeket, az épenmaradt, vagy restaurált cserépedényeket urnákat stb., a Múzeum földszinti helyiségeiben. De ez még a jobbik eset volt! Történt olyan is, hogy az előttünk lévő parkba öntötték ki a láda tartalmát. És azokat mi a családtagok szedtük össze és gyorsan hordtuk be a Múzeumba és raktuk egymásra biztonságos helyen. Persze ezt nagyon gyorsan kellett csinálni akkor, mert egyik repülőhullám jött, a másik után. Ezt az időt kellett kihasználni és gyorsan behordani az anyagot. Ezek a gépek ugyan nem bombáztak, de féloldalra dőlve végig géppuskázták a terepet, ahol mozgást láttak. És ilyenkor még a németek is elbújtak, mert ez a művelet a bombázástól is veszélyesebb volt. Ahol ezek a gépek végigsöpörték az utcákat (ezt akkor így neveztük) utána nem merészelt az utcára menni senki. És ez így ment mindennap. Reggel 9 óra körül kezdték meg ezt a műveletet és tartott délután 4 [3?] óráig. Utána elcsendesedett minden.”

A romos Szentháromság tér a Mátyás-templommal, 1945. D’Isóz Lajos felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A romos görögkeleti templom, szemben a romos budavári palota, 1945. Manninger János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

1945 januárjának utolsó napjaiban tovább folytatódott a szovjet támadás, a védők helyzete egyre reménytelenebbé vált. Január 29-én a magyar csapatok ellentámadást indítottak a Vérmező visszaszerzésére, de súlyos veszteségeket szenvedtek, így másnapra a szovjetek betörtek a Széll Kálmán térre. Ezzel megkezdődött a Várhegy elleni végső támadás. Eközben fent a Várban lakóknak a légitámadások mellett a fosztogatókkal is meggyűlt a bajuk.

Magyar Királyi Honvédségi kenyérzsák lenvászonból. BTM Kiscelli Múzeum

Alumíniumból készült katonai csajka. BTM Kiscelli Múzeum

„Mert tudunk róla, hogy sok minden elkövettek más pincékben a környéken. Borzasztó napok voltak ezek a január végén, 21-től 31-ig főleg! Se éjjelünk, se nappalunk nem volt. Állandóan résen kellett lennünk, mert sohse tudtuk, hogy melyik órában, vagy percben jönnek újabb csapatok, akik fosztogattak és mielőtt az igazi értéket megtaláltál volna, elkellett hárítani a veszélyt. Nem egyszer éppen a fent említett német katonák segítségével hárítottuk el a nagy veszélyt. Január végén és február elején, aránylag megint csend lett. Viszont ezt az időt újból kihasználták a német katonák. Az új pénzügyminisztérium és a régi, vagyis most már Állampénztár és Illetményhivatalból kidobálták az ablakon keresztül, a régi típusú bőrfotelokat, kanapékat az utcára és ott felhasították a huzatokat és a lenn lévő afrikkal etették a még meglévő lovakat. A bútorokból pedig és az utána ugyancsak az ablakon keresztül kidobott írógépek, számológépeket az előzőleg megépített barrikád erősítésére használták fel. Pontos dátumra nem emlékszem, de február első napjain azután kirobbantották az Állampénztár erős vasrácsait, az akkori Pázmány tér felől (ma Hess András tér) és az ott talált, letétbe helyezett és árvák betétbe tett értékeit is, azon a napon összetett marokkal és tömött zsebekkel hordták szét. Az udvar felől magyar csendőrök vigyáztak a páncélajtókra és bejáratokra. A polgári, vári lakók figyelmeztették őket, főleg az ottani portás felesége és lánya, hogy mi történt kint az utcán és a német katonák viszik az apró aranyétékeket, gyűrűket, aranyláncot stb. Ki akartak menni, de a kaput akkor már kézigránátos és géppisztolyos német katonák állták el és a magyar csendőrök ott voltak az udvarban beszorítva, tehetetlenül. Végignézték az egész nyílt rablást. Másnak a csendőr különítmény, felsőbb utasításra leszerelt, majd eltávolították őket az épületből. Hogy mi lett a sorsuk, nem tudom, mert a háború után semmit sem hallottunk róluk. Egyébként ez a különítmény vigyázott a II. ker. Ezredes úti katonai térképintézmény, térképnyomda gépeire is. Tudniillik ez is ide lett menekítve, mert már nem tudták nyugatra elvinni. Ezeknek a gépeknek az elszállítását láttam a felszabadulás után, úgy tudom, hogy visszakerültek eredeti helyükre az Ezredes utcába. Így teltek azután ezek a napok, mint már fent is írtam, se éjjelünk, se nappalunk nem volt. Az ágyúzás és a repülőtámadások újra elkezdődtek.”

Német ejtőernyős hadianyag-utánpótlás Budapest ostromakor, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Február elejére a Várhegy és környékének védői utánpótlás nélkül maradtak. A szovjetek támadására készülve az utolsó épen maradt régészeti leleteket is felhasználták a védekezésben.

„1945. febr, 6-án éjjel búcsúzott el Hitler a Budán körülzárt német egységektől. Hősöknek nevezte őket és beszéde végén arra buzdította katonáit, hogy életük árán is, a legvégsői tartsanak ki és védjék itt magukat, mert ezzel időt nyernek az új fegyverek elkészítésére. És ezt nemsokára be is dobják és akkor nemcsak őket szabadítják ki az ellenség gyűrűjéből, hanem ez meghozza a német győzelmet is az egész világon lévő ellenséggel szemben.

Mi akkor már hetek óta nem hallgattunk rádiót (pedig nekünk is volt egy nagyon jó rádiónk, amit akkor már eldugtunk a szemük elől) viszont ezt onnan tudom, hogy mint már előbbi írásomban is említettem, a nálunk beszállásolt német katonák között többek között volt egy csehországi szudéta-német is. És őket megszervezve több helyre odavezényelték, akkor és ezt végigkellett hallgatniok. A körülöttünk lévő ágyúktól, az új Pénzügyminisztériumba vezényelték őket és a díszteremben hallgatták végig a búcsúzást. Az ágyúk mellett csak az őrség maradt. Nekünk másnap reggel ez a német katona számolt be mindenről. Így tudjuk pontosan, hogy mi történt akkor éjjel a Várban. Mert volt a Levéltárban, Hadtörténeti Múzeumban, Belügyminisztériumban, a német követségen, a palotában stb. ahol egy-egy csoport végighallgatta a beszédet. Németnyelvű volt az adás és csak ők tudták állítólag fogni és hallgatni, mert olyan hullámhosszon adták le.

Mi azután később, úgy 10-11 óra felé febr. 7-én megtudtuk már a viselkedésükből is állapítani, hogy történt valami velük. Mert volt ugyan mér előbb is sok fegyelemsértés, de a búcsú után elszakadt a kötél és egy-kettő kivételével nem lehetett rájuk ismerni, még azokra sem, akik aránylag addig jól viselkedtek. Febr. 7-től megváltoztak a németek. Erőteljesen megkezdték a még megmaradt homokzsákok és ládák kihurcolását az ágyúk kerekeinek védelmére. Mert amit később tudtunk meg, hogy Hitler arra is kiadta a parancsot, hogy készüljenek fel a közeli kitörésre. Állítólag a német vezérkar már a napot is tudta, hogy ez mikor lesz. Az utasítás csak ők tudták. A legénységnek csak azt adták ki, hogy a kerekeket és a motort védjék minden veszély ellen. Ezért hordták ki azután a Múzeumból minden, ami a kezük ügyébe került, Már a külső tölgyfa ajtókat is leszedték, még a Halászbástya kilátótornyáról is és odarakták az ágyúk kerekeihez, ezzel védték a gumikat. Már az Aquincumi múzeum utolsó ládáit hordták ki, febr. 10-én délután, kb. 4 óra felé, amelyek a földszinten voltak elhelyezve, hiába könyörögtünk nekik, hogy ez múzeumi anyag és ne tegyék tönkre, csak nevettek bennünket és csinálták tovább. Másnap is folytatták ezt az aljas munkát. Tiszteket nem látunk egyet sem, ezekben a súlyos napokban, sem német, sem magyar tisztet.

A légitámadás és ágyúzás pedig fokozódott. Mindenki elhúzódott a pincékbe, csak mi szaladoztunk a kiállítási termekben, mint a bolondok, tehetetlenül.”

8 mm-es, M43 mintájú, fegyvergyári készítésű katonai puska. BTM Kiscelli Múzeum

1945. február 11-én este a Várhegyet védő magyar és német csapatok egy utolsó hadműveletet indítottak. A súlyos veszteségekkel járó kitörési kísérlet idején Virágh Antal az ekkor már lángoló Palotában járt, hogy közbenjárjon a műtárgyak érdekében.

„Megakadályozni nem tudtuk ezt a barbárságot, Így mentem én be 1945. febr. 11-én kb. este fél hét körül a palotába, gránátcsapódások és az égő honvédelmi minisztérium és Várpalota égő lángjai közepette a német katonai parancsnokságra.

Itt azután egy különös szerencse ért. Mivel én előzőleg is bejáratos voltam a palotába, a sötétségben is aránylag eligazodtam. Pedig az égő palota fénye világított csak akkor már a palota egyes lépcsőire és a földszinti helyiségekbe is. Én a volt kabinetiroda mellett lévő lépcsőt választottam ki magamnak, aránylag ez volt még a legtisztább és ezen ekkor még nem volt törmelék. Fölötte ugyan a tető leégett, de ezt a lépcsőt akkor még súlyosabb rongálás nem érte. Így a kabinetiroda aktáiból és papírjaiból csináltam magamnak egy jónéhány papírcsóvát és elindultam a lépcsőn lefelé az alagsorba. A volt konyhák és különböző raktár és tálaló termeken keresztül, a hangok irányába menve, végre eljutottam a várat védő német parancsnokság közelébe. Ott már vígasság volt és nagy tivornya lehetett, mert oda jól lehetett hallani mindent, ahol az első SS katona rám kiáltott: Halt! Rögtön megálltam! Ő folytatta, hogy kezeket fel! Kérdezte tőlem, mit keresek itt? Tört németséggel elkezdtem magyarázkodni, hogy kit keresek és miért jöttem ilyen veszélyes időben! Először nem szólt semmit, csak bólogatott. Látta rajtam, hogy erőlködöm a német beszéddel, Már verejték gyöngyözött a homlokomon részben ideges is voltam, részben pedig féltem is, pedig ott már nem volt sötét, mert villanyok égtek, saját áramfejlesztő telepek voltak ott berendezve.

És most futott át tulajdonképpen a gondolat az agyamon, hogy ilyen könnyelmű útra szántam rá magamat, a múzeumi értékek megmentése érdekében.

Azért vert ki a veríték félelmemben. mert csak most gondoltam át helyzetemet, hogy volt bátorságom ilyen helyre jönni. Most futott át az eszemen, hogy altiszti egyenruhában ugyan, de ilyen helyen ez nem számít! Elvégre ez a német vezérkar volt ott és nem nagyon szoktak ilyen helyen kérdezni, hogy mit keres itt. Legtöbbször szó nélkül lelövik az alkalmatlankodókat. Most ment át a fejemen hirtelen, hogy minden német tiszt akit megállítottam és elpanaszoltam az ügyemet, intetten és csak katonai rövidséggel válaszoltak: ’Ja, ist krieg!’ És én ilyen veszélyes útra és veszélyes helyre jöttem és szántam el magam, hogy megakadályozzam a további károkat okozó tevékenységüket.”

A királyi palota és a rakpart a Lánchíd romos roncsán keresztül nézve, 1945. Manninger János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Romos látkép a várból a Krisztinaváros felé, 1945. Manninger János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A múzeumőr így folytatta a véletlen találkozásról szóló leírását:

„De a lap bekezdésénél leírtam, hogy itt egy különös szerencse ért. Mégpedig ezzel az SS katonával, aki engem a lépcsőn megállított. Először kioktatott és elmagyarázta, hogy milyen veszélyben vagyok az idejövetelemmel itt. mert ha most itt, nem én vagyok, hanem egy nagynémet katona állt volna őrségen, az egész ügy másképpen fejeződött volna be. Ezt a két utolsó mondatot magyarul mondta nekem, amin én nagyon elcsodálkoztam, Ő észrevette ezt és elmondta, hogy ő Baranya-megyei sváb. Tisztán beszélt magyarul és nagyon kért, hogy ezt nem szabad tudni senkinek és erről ne beszéljek senkinek. Így történt azután, hogy nem messze egy ajtó előtt megálltunk. Megnyílt az ajtó és egy német tiszt jelent meg. Vele már nem én beszéltem, hanem ez a Baranya-megyei katona. Elmondott neki mindent, amit tőlem hallott és azt is, hogy én azért jöttem ide, kérni a parancsnokságot, állítsák le a múzeumi tárgyak kihordását az ágyúk kerekeinek védelmezésére. Van a környéken elég rom, kő, gerenda, rakják azokat oda. Vagyis szószerint elmondta, amit én mondtam neki. A tiszt először végignézett rajtam, elmosolyodott és bement. Gondolom, elég ijedten nézhettem ki és ezt mosolyogta rajtam. De a katona is elnevette magát és egy tükröt vett elő a zsebéből és akkor láttam meg az arcom, csupa korom volt a papírcsóváktól, amíg a lépcsőn leértem.

Nemsokára kijött a tiszt és egy őrmestert adott mellém, akivel kimentünk a Halászbástyára és egy parancsot olvasott fel a nálunk beszállásolt katonáknak sorakozó volt és az egészet levezényelték a Déli vasúthoz. A többi ágyúhoz tartozókat is. Mert ezek már napok óta nem lőttek. Viszont a Déli pályaudvaron és vonalon nagyon súlyos harcok voltak akkor.

Akkor este 1945. febr. 11-én egy kicsit megkönnyebbültünk az előbbi napok izgalmas perceit és óráit átélve akkor a Vár csendes volt. Az ágyúk mellett is csend volt. Mégis olyan nyomasztó volt a hangulat, mert az idegeink felmondták a szolgálatot. Még az a nagy csend is idegesített bennünket…A jól értesültektől ugyan tudtuk, hogy közel van már a vége a szenvedéseinknek, de abban az időben már nem hittünk senkinek semmit. Azt is elmondta egy ismerős, aki az egész ostrom alatt nőiruhában járt az utcán, amit látott, hallott, tapasztalt. Tudtuk azt hogy 9, 10-, 11-, és 12-én a Délivasútnál és a Hegyalja úton és Tabánon, áttörték a német vonalakat és a Dunáig értek a szovjet hadsereg katonái. Vagyis a Várat és környékét, leválasztották a Gellérthegy és környékétől. Körülzárták a Várat külön és a Gellérthegyet is külön. Onnan volt az a nagy ágyúzás és lövöldözés, azon a napon, ami a vári csendben olyan idegesítő volt, akkor minekünk.”

A romos királyi palota udvara, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A kitörési kísérletet követően néhány ezer harcképes katona, illetve több ezer sebesült maradt a Várban. Az ostrom utolsó napjaira így emlékezik vissza a Halászbástya ​lakója:

„Azt is hallottuk, hogy 12-én már a Naphegy és a Tabán is a szovjet hadsereg kezére került és ezen a napon mér reggel elérték a Vár alatti részt. De azon a napon a Déli pályaudvarnál, a Győri út, Mészáros út környékén nagy harcok folytak. De azt is megtudtuk időben, legalább is febr. 12-én, hogy az éjjel megtörténik a kitörés. Azért védekeztek ezen a fent említett területen olyan kétségbeesetten a németek, mert akkor már a Vár területén és a Vízivárosban és Krisztinában gyülekeztek a kitörést végrehajtó csapatok. Pl. az alagút is televolt páncélosokkal. A Várban is a belügy nagy udvara tele volt, és minden olyan kapualja, ahová befért egy tank, beállt. Ezek a Bécsikapu téren gyülekeztek és az ottlévő katonák is. A körülöttünk lévő ágyúkat nem tudták elvinni mert a Julián barát szobránál lévőt is és a mi házunk, vagyis lakásunk alatt lévő ágyút is, 10-én d.u. egy bombatámadás alkalmával, légiaknát kapott. Ami a Halászbástyán, közvetlenül a mi lakásunk alatt volt, annak a hátsórészét találta el, tönkretéve a kerekeket.

De nem olyan nagy, mintha az akna csapta volna széjjel. A másik hasonló típusú (ún. Gőring motoros tigris típus) az rosszabbul járt, mert az ágyúcsövet és a motorházat vágta szét az akna, vagyis egészen tönkretette. Szerencsére, hogy ennél nem volt múzeumi anyag, hanem az iskola padjait hordták ki a németek, az ágyú kerekeinek védelmére és így itt nekünk nem lett semmi kárunk.”

A romos Szentháromság tér, 1945. Szegőváry Lajos felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

„Így ezeknek a legénysége, amit már előbb is írtam, levezényelték őket a Déli pályaudvarra, akik, mint őrök ittmaradtak, azok csatlakoztak a gyalogosokhoz, mert az ő motoros ágyújuk tönkrement és ittmaradt mind a kettő. Ezzel kapcsolatosan, hogy ezeket akkor levezényelték a Déli pályaudvari harcokhoz, ahol abban az időben, febr. 9-, 10-, 11-, és 12-én nagy harcok voltak a támadó szovjet csapatok és a védekező németek között. És 12-én, amikor már gyülekeztek a németek a kitöréshez, a Várból levezényelt németeket a gyülekezéshez visszahozták a Várba, mivel itt volt, az egységük. Később tudtuk meg, hogy ezt azért csinálta a német parancsnokság, hogy ne legyen keveredés a kitörésnél. És mindenki a saját tisztjeivel és egységével meneküljön (vagy akkor mondták kitörjön) a körülzárt Várból és környékéről. […] Febr. 12-én este már egészen csend volt a Várban. […] mivel tudtuk most már világosan, hogy az éjjel nagy dolgok történnek, a németek már nem jönnek vissza a szálláshelyükre, azonnal hozzáfogtunk és eltorlaszoltuk a pinceajtót belülről. A bejáratnál lévő telefont eldobtuk a romok közé és fáradtan rogytunk le a helyünkre és hallgatva, idegesen vártuk a reggelt. Ami most olyan sokára jött el.”

A romos Halászbástya, 1945. D’Isóz Lajos felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A romos Horthy Miklós (ma Babits Mihály) sétány, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

A Mátyás-templom az ostrom után, 1945. Fenyves Éva felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Budapest ostromának utolsó napjai feszülten teltek Virágh Antal számára. Végül február 13-án megpillantotta az első, az ostrom végét és egyben a békét jelentő szovjet katonákat

„Ilyen hosszú éjszakára nem emlékszem azóta sem, de előtte sem! Annyira vártuk a reggelt!

Végre 1945. febr. 13-án d.e. 11 órakor én átmentem az új pénzügyminisztérium épületébe kötözésre. Mert ott volt akkor három zsidó orvos, akik az elsősegélyt nyújtották a polgári lakosság számára. (én ugyanis előzőleg a kezemen megsérültem, a ládák vissza hurcolása közben) így a fenti napon elmentem oda és bekötötték a kezemet, Itt már az udvaron találkoztam a szovjet előőrsök hat katonájával. Körülfogták őket a pincében lévő polgári lakosok és volt ott egy pénzügyi altiszt, aki az első világháborúban orosz fogságban is volt és jól beszélt oroszul, ő volt a tolmács. A kapun kívül is találkoztam még hét orosz katonával, de ezeknél nem volt fegyver. Előzőleg ugyanis valahol a németek elfogták őket és mint hadifoglyokat a Várszínházba zárták. Innen szabadultak ki 1945. febr. 13-án. A szovjet előőrsök ahogy akkor mondták kb. reggel 6 óra után jöttek fel a Várba. De a rendes egységek d.u. 1 órakor több oldalról jöttek fel. A Víziváros felől, a Krisztinaváros felől, a Széna tér felől stb. … Az idegeink ez kicsit rendbejöttek és vártuk, mikor jelentkezik mifelénk is a szovjet katonák első szakasza.

Végre 1945. febr. 13-án kb. ½ 3 órakor jöttek be a Halászbástya felé a Mátyás templom mindkét oldalán, az első egységek. Nem menetrendben, de szabad csoportokban jöttek. Mi is, ők is boldogok voltak, hogy vége ennek a borzasztó, idegőrlő ostromnak!

Természetesen a pincénkben voltak beszállásolva a németek helyére. Hogy hányan voltak? Nem tudjuk, mert félelmünkben közel sem mertünk menni hozzájuk. Előbb ugyanis a német propaganda sok mindent mondott a szovjet katonák viselkedéséről. Erről, hogy nem úgy van, később meggyőződtünk, mert egy-kettő kivételével semmi bajunk nem volt velük. Nem beszélve arról, hogy mint már előbb is írtam, volt egy közöttük, aki éberen vigyázott ránk. … Három éjszaka és két napig tartott ez a helyzet. Mert ezek a csapatok, illetve egységek a budai és környéki hegyek megtisztítására, 1945. febr. 15-én hajnalban kb. 5 órakor elindultak és elhagyták a Vár területét.”

A romos Halászbástya és Mátyás-templom a Hunyadi János út felől, 1945. Manninger János felvétele. BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjtemény

Szovjet propagandaplakát, 1945. BTM Kiscelli Múzeum Plakátgyűjtemény

Készítették:
Éder Katalin régész-történész, a BTM Adattár vezetője
Perényi Roland történész, a BTM Kiscelli Múzeum Újkori Várostörténeti Főosztályának vezetője
Szij Barbara kommunikációs munkatárs, BTM Marketing-kommunikáció Csoport